1 § YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on OUKE ry ja sen kotipaikka on Limingan kunta.

2 § YHDISTYKSEN TOIMINNAN TARKOITUS

Pohjois-Suomen alueella toimivien vesihuoltolaitosten, joihin kuuluvat kunnalliset vesi- ja viemärilaitokset / liikelaitokset, vesihuoltoyhtiöt ja vesihuolto-osuuskunnat, perustaman OUKE ry:n toiminnan tarkoituksena on:

1. Edistää alueen vesi- ja viemärilaitosten yhteistoimintaa ja siten pyrkii parantamaan jäsenlaitostensa toiminta- ja kehittämismahdollisuuksia sekä alueensa olosuhteet huomioiden pyrkii turvaamaan vesihuollontoimintaedellytykset yhteiskunnassa.

2. Valvoo oman alueensa oloja ja kehitystä tekemällä selvityksiä, esityksiä ja aloitteita vesihuoltoalaa koskevista asioista viranomaisille ja järjestöille.

3. Ohjaa jäsenlaitoksiaan rakentamista, kunnossapitoa ja käyttöä koskevissa asioissa päämääränä laadun ja toimintavarmuuden kohottaminen sekä kustannustehokkaan toiminnan kehittäminen.

4. Pyrkii alueellaan edistämään vesihuoltotekniikan huoltopalvelujen kehittämistä.

5. Kehittää alueellaan vesihuoltoalan tietouden julkaisemista ja levittämistä arvostaen toimintavarman vesihuollon merkitystä.

6. Järjestää alueellaan alan koulutusta, osallistuu ja myötävaikuttaa koulutus- ja tutkimustoiminnan kehittämiseen.

3 § YHDISTYKSEN JÄSENET

Yhdistyksen jäsenenä voivat olla kunnalliset vesi- ja viemärilaitokset / tai liikelaitokset, vesihuoltoyhtiöt ja vesihuolto-osuuskunnat. Lisäksi yhdistyksellä voi olla yhteistoimintajäseniä. Yhteistoimintajäseneksi voidaan valita sellainen vesihuoltoalalla toimiva oikeustoimikelpoinen yhteisö, joka haluaa edistää tai tukea yhdistyksen toimintaa. Yhteistoimintajäsenillä ei ole äänioikeutta vuosikokouksessa. Yhdistyksen jäsenyyttä voi hakea ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle. Yhdistyksen jäsenyydestä voi erota ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle, sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä suullisesti yhdistyksen vuosikokouksessa. Jäsenyys lakkaa sen toimintavuoden lopussa, jonka aikana eroamisesta Sivu: 2(5) on ilmoitettu. Eroavalla tai erotetulla jäsenellä ei ole mitään oikeutta yhdistyksen omaisuuteen. Yhdistyksen vuosikokous voi erottaa jäsenen määräenemmistöpäätöksellä.

4 § JÄSENMAKSUT

Yhdistyksen toimintaa rahoitetaan jäseniltä perittävillä jäsenmaksuilla. Yhdistyksen vuosikokous päättää jäsenmaksun laskentaperusteista sekä jäsenmaksun suuruudesta. Yhteistoimintajäsenten jäsenmaksun päättää yhdistyksen vuosikokous vuodeksi kerrallaan.

5 § HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja, sekä kuusi (6) muuta varsinaista jäsentä. Jäsenistä yksi (1) tulee valita yhteistoimintajäsenistä. Hallituksen jäsenten yhtämittainen toimikausi on kolme (3) vuotta lukuun ottamatta yhteistoimintajäsen edustajaa, jonka yhtämittainen toimikausi on kaksi (2) vuotta. Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa siitä vuosikokouksesta, jossa hänet on valittu ja päättyy siinä vuosikokouksessa, jossa hän on erovuorossa. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä valitsee tai ottaa ulkopuoleltaan sihteerin ja rahastonhoitajan. Hallitus voi käyttää eri viranomais- ja asiantuntijaedustuksia kokouksissaan. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallituksen kokouksia pidetään kuitenkin vähintään kaksi vuodessa. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Yhdistyksen jäsenillä on oikeus esittää asioita hallitukselle käsiteltäväksi ilmoittamalla siitä kirjallisesti puheenjohtajalle tai sihteerille. Hallituksella on oikeus palkata tarvittaessa asiantuntija- tai muuta tarvittavaa henkilöstöä erillisiä ns. projektitehtäviä suorittamaan.

6 § HALLITUKSEN TEHTÄVÄT

Hallituksen tehtävänä on:

1. Valvoa, että yhdistyksen jäsenet noudattavat yhdistyksen sääntöjä,

2. Edistää yhdistyksen jäsenhankintaa ja ratkaista sen jäseneksi pääsemistä koskevat hakemukset,

3. Valmistella ja päättää yhdistyksen jäsenten erottamista koskevat asiat

4. Hoitaa yhdistyksen varoja ja vastata niiden hoidosta

5. Antaa toimintavuosittain kertomus edellisen toimintavuoden toiminnasta

6. Valmistella asiat yhdistyksen vuosi- ja ylimääräisiin kokouksiin

7. Ottaa käsiteltäviksi sellaiset yhdistyksen toimintaa koskevat asiat, jotka voidaan hallituksessa panna vireille tai jättää sen harkittavaksi

8. Edustaa yhdistystä viranomaisiin ja ulkopuolisiin nähden

9. Pitää jäsenluetteloa

10. Kutsua koolle yhdistyksen kokoukset ja panna toimeen niiden päätökset

7 § NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä.

8 § TILIKAUSI

Yhdistyksen tilikausi alkaa 1. päivänä tammikuuta ja päättyy joulukuun 31. päivänä.

9 § YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana. Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä toukokuun loppuun mennessä.

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

2. merkitään läsnäolevat edustajat, tarkastetaan valtakirjat ja todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. esitetään hallituksen kertomus edellisen toimintavuoden toiminnasta ja tileistä

4. esitetään toiminnantarkastuskertomus

5. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta

6. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille

7. vahvistetaan kuluvana toimintavuonna perittävien jäsenmaksujen ja yhteistoimintajäsenten jäsenmaksujen laskentaperusteet ja suuruus

8. määrätään palkkiot ja muut korvaukset hallituksen puheenjohtajalle, sihteerille, rahastonhoitajalle, jäsenille sekä tilintarkastajille

9. vahvistetaan seuraavan toimintavuoden talousarvio

10. valitaan hallituksen jäsenet sen mukaisesti kuin 5 § määrää

11. Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan vaali

Kokouksessa otetaan edellisten lisäksi käsiteltäviksi ne muut kokouskutsussa mainitut mahdolliset asiat, jotka hallitus esittää tai joista joku yhdistyksen jäsen on vähintään kuukautta ennen kokousta tehnyt hallitukselle kirjallisen perustellun esityksen.

10 § YLIMÄÄRÄISET KOKOUKSET

Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää, milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai milloin vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamaansa asiaa varten hallitukselta kirjallisesti pyytää.

11 § KOKOUSKUTSUT

Kutsut vuosi- ja ylimääräisiin kokouksiin lähetetään jokaiselle yhdistyksen jäsenelle sekä yhteistoimintajäsenelle sähköpostitse tai kirjallisesti vähintään kymmenen (10) päivää ennen kokousta. Kokouskutsussa on mainittava käsiteltävät asiat, muista asioista ei kokouksessa voida tehdä päätöksiä.

12 § KOKOUSTEN PÄÄTÖKSISTÄ TIEDOTTAMINEN

Hallituksen tulee saattaa yhdistyksen kokousten päätökset jäsenten tietoon.

13 § ÄÄNESTYKSET JA ÄÄNIVALTA

Varsinaisen jäsenen tulee ilmoittaa yhdistyksen kokoukselle kuka käyttää jäsenen äänioikeutta. Kokouksessa on kullakin jäsenellä yksi ääni. Yhteistoimintajäsenellä on oikeus osallistua yhdistyksen kokouksissa keskusteluun, mutta ei päätöksentekoon. Kokous tekee päätöksen yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Vaali suoritetaan suljetuin lipuin, mikäli vähintään kaksi kokousedustajaa sitä vaatii. Äänestys- ja vaalijärjestelyistä päättää hallitus ja niistä ilmoitetaan kokouskutsussa.

14 § RAHASTOT

Yhdistyksen toiminnan edistämiseksi voidaan muodostaa rahastoja, joiden perustamisesta yhdistyksen kokous päättää. Yhdistys on oikeutettu vastaanottamaan lahjoituksia ja jälkisäädöksiä.

15 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

Näitä sääntöjä voidaan muuttaa yhdistyksen kokouksessa 2/3 äänten enemmistöllä hallituksen annettua ensin asiasta lausuntonsa.

16 § YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Yhdistyksen purkamiseen vaaditaan, että päätös tehdään 2/3 äänten enemmistöllä kahdessa peräkkäisessä Yhdistyksen kokouksessa, joiden välillä on vähintään kuukausi. Jos yhdistys purkautuu, lahjoitetaan sen jäljellä olevat varat johonkin yhdistyksen päämääriä (2§) palvelevaan tarkoitukseen, josta yhdistyksen viimeinen kokous päättää lähemmin. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi on sen varat käytettävä samaan tarkoitukseen